skip to Main Content

ORGANISATIE NIEUWE GEMEENTE

Als de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard heeft deze gemeente 85.700 inwoners en een oppervlakte van 324 km2.

In het wetsvoorstel is voorgesteld om de nieuwe gemeente de naam Hoeksche Waard te geven. Dit is een eeuwenoude naam voor het eiland. De naam Hoeksche Waard is een zogenaamd ‘sterk merk’. Het wordt al veel gebruikt naar buiten toe. Inwoners associëren zich ook met het eiland, met deze naam.

Er komt voor 1 januari 2019 geen nieuw gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis van de gemeente Oud-Beijerland wordt straks het ‘publieke hart’. Op deze plek komen meerdere functies bij elkaar, het wordt een ontmoetingsplek. Het is de plek waaruit alle dienstverlening wordt georganiseerd. Denk hierbij aan snelbalies, vakbalies om vergunningen te regelen. Maar ook het telefoonteam en webcareteam zijn hier gevestigd. Ook is dit de plek waar de gemeenteraad vergadert. Daarnaast komen er vijf servicepunten verspreid over de Hoeksche Waard.

Het ‘bestuurlijk en ambtelijk hart’ komt in het huidige gemeentehuis van gemeente Binnenmaas. Vanuit deze locatie werkt het college, de griffie en de meeste ambtenaren. De nieuwe gemeenteraad neemt te zijner tijd een beslissing over de definitieve huisvesting.

Wat er met de overige gemeentehuizen gebeurt, wordt door de nieuwe gemeenteraad besloten.

We weten dat onze inwoners ook hechten aan persoonlijk contact. Dat blijft daarom altijd mogelijk bij de servicepunten die we instellen. Voor persoonlijk contact kunt u altijd naar een servicepunt bij u in de buurt gaan. Servicepunten zijn gevestigd in vijf tot zeven dorpen, dichtbij voorzieningen. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over de dienstverlening van de gemeente. Denk hierbij aan informatie over vergunningen of het doen van klachten en meldingen. Voor een eventueel vervolg kan een specialist op afspraak bij u thuis komen of naar het servicepunt. Of u kunt een afspraak maken om naar Oud-Beijerland te komen.

Er komt één college van B&W en één gemeenteraad met 37 leden. Nu zijn er 5 burgemeesters en 15 wethouders. En in de vijf gemeenteraden zitten nu in totaal 83 raadsleden.

Het ligt verder voor de hand dat er eerst een waarnemend burgemeester wordt benoemd. Daar gaat de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland over. Daarna buigt de nieuwe gemeenteraad zich over het profiel voor de nieuwe burgemeester. Vervolgens kunnen kandidaten daarop solliciteren en wordt er een keuze gemaakt voor een kandidaat. Die wordt dan door de Koning benoemd.

GEVOLGEN FUSIE

Een fusie is vooral een bestuurlijke en organisatorische verandering. Door met elkaar samen te gaan, moet een sterkere gemeente ontstaan die beter in staat is de gemeentelijke diensten te leveren.

Ook wordt de gemeente een krachtigere partner voor maatschappelijke instellingen, ondernemers en andere overheden. Uitgangspunt is dat inwoners zo min mogelijk last en zo veel mogelijk voordeel ondervinden van de fusie.

De inschatting is dat ook in dat geval de datum van 1 januari 2019 gewoon blijft staan. Uiteindelijk is dat ook aan politiek Den Haag. Wel is het zo dat de herindelingswet uiterlijk op 20 september 2018 in werking moet zijn getreden. Dit in verband met de wettelijke termijnen voor de voorbereiding op de gemeenteraadverkiezingen op 21 november 2018.

De gemeenten zullen zich dan gaan beraden op ‘hoe nu verder’? Er bestaat geen plan B.

Op 21 november 2018 houden we in de Hoeksche Waard verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad.

Ja, het karakter en de identiteit van de bestaande kernen is niet afhankelijk van de omvang van de gemeente. De kernen blijven zichzelf. Op de bebouwde komborden blijven de namen van de dorpen en kernen staan, met daarbij de vermelding van de nieuwe gemeentenaam. Ter voorbereiding op de herindeling wordt een nieuwe gemeentevisie opgesteld die past bij de ambities van de nieuwe gemeente.

FINANCIËN

We ontvangen vanuit het Rijk financiële middelen voor de eenmalige kosten van deze samenvoeging, de zogenaamde frictiekosten. Die kosten hoeven onze inwoners dus sowieso niet te betalen.

In de voorbereiding op de fusie hebben de gemeenten hun afzonderlijke en gezamenlijke financiële positie laten onderzoeken. De provincie is hierbij vrijwel altijd betrokken en vaak wordt ook een onafhankelijk extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Er wordt gekeken hoe de gemeenten er financieel voor staan en of er belangrijke financiële aandachtspunten zijn voor de nieuwe gemeente.

De OZB moet in ieder geval voor 1 april 2019 voor iedere inwoner in de Hoeksche Waard gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. Duidelijk is dat de nieuwe gemeente start met een beleidsarme begroting, die sluitend is. De lasten voor sommige inwoners kunnen in 2019 toenemen en voor anderen afnemen. Bij de vaststelling van de begroting worden de effecten van verschuivingen in de lasten inzichtelijk gemaakt. Deze effecten zijn mede afhankelijk van het totale financiële beeld dat de begroting laat zien. Andere heffingen dan de OZB hoeven niet perse op 1 april 2019 gelijk te zijn. Een nieuwe gemeente heeft twee jaar de tijd om de overige heffingen te harmoniseren. De nieuwe gemeenteraad neemt in het eerste kwartaal van 2019 een besluit over de begroting. Zij stelt de nieuwe tarieven vast.

VOORTRAJECT

Er is de afgelopen jaren goed geluisterd naar de inwoners en hier ook veel onderzoek naar gedaan. Die inzichten nemen we mee in dit traject. Waar mogelijk betrekken we onze inwoners ook bij de voorbereidingen op de fusie. Om de juiste verwachtingen te creëren: dit zal beperkter zijn dan we eigenlijk zouden willen. Dit heeft te maken met de grote tijdsdruk; alles moet klaar zijn op 1 januari 2019. Binnenkort spreken we over welke onderwerpen we – ondanks de hoge tijdsdruk – toch nog met onze inwoners in gesprek kunnen gaan.

Via de website www.toekomsthw.nl met daarop alle informatie over de fusie. Die kunt u vinden via de websites van de gemeenten en het SOHW en WIHW. Ook kunt u ons volgen via Twitter (@ToekomstHW) en Facebook (Toekomst Hoeksche Waard). En we informeren nauwgezet alle lokale en regionale media.

Nee. Een referendum over de herindeling is niet aan de orde.

Gemeentelijke fusies wordt bij de wet geregeld. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer door in te stemmen met het wetsvoorstel.

VOORZIENINGEN

Het wordt digitaler, maar we weten dat onze inwoners ook hechten aan persoonlijk contact. Dat blijft daarom altijd mogelijk bij de servicepunten die we instellen. Wel willen we het onze inwoners makkelijker maken en daarom kan er meer op afstand worden geregeld. Je hoeft straks voor steeds minder zaken naar het gemeentehuis en kan steeds meer zelf regelen achter de pc, laptop of iPad.

Voor persoonlijk contact kunt u altijd naar een servicepunt bij u in de buurt gaan. Servicepunten zijn gevestigd in vijf tot zeven dorpen, dichtbij voorzieningen. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over de dienstverlening van de gemeente. Denk hierbij aan informatie over vergunningen of het doen van klachten en meldingen. Voor een eventueel vervolg kan een specialist op afspraak bij u thuis komen of naar het servicepunt. Of u kunt een afspraak maken om naar Oud-Beijerland te komen.

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te organiseren werken wij op alle locaties op afspraak. Op die manier weten wij waarvoor u komt en kunnen wij u direct zo goed mogelijk helpen. Komt u toch zonder afspraak? Dan kijken wij uiteraard wat op dat moment mogelijk is.

Vanuit Oud-Beijerland wordt de dienstverlening georganiseerd. Alle specialisten zijn hier aanwezig. Hier zijn de openingstijden het meest ruim.

Alle servicepunten zijn in dorpen en in de buurt van voorzieningen.

Inwoners kunnen hun paspoort aanvragen bij een servicepunt. U kunt er voor kiezen om uw paspoort thuis te laten bezorgen of zelf op te halen bij het servicepunt in Oud-Beijerland.

Inwoners kunnen de gemeente altijd bereiken op een manier die bij de inwoner past. Dat kan digitaal via de website of social media, telefonisch of bij een servicepunt/thuis.

Wij bezorgen nu al paspoorten thuis. Wij kijken naar wat er in de toekomst nog meer mogelijk is. Het streven is om ook de rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten thuis te bezorgen.

Op afspraak komen wij bij inwoners thuis.

Er ligt nu een Kompas voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Dit document geeft richting aan de bouw van de nieuwe organisatie. Dit Kompas beschrijft het droombeeld en geeft een eerste richting aan het realiseren ervan. Bijvoorbeeld door het benoemen van drie pijlers – 100% dienstverlenend, kerngericht werken, externe focus – waar we ons als gemeente op gaan richten.

REDEN FUSIE

Door samen te gaan ontstaat een gemeente die voldoende groot is om alle gemeentelijke taken beter uit te voeren. Daarbij blijft de gemeente toegankelijk en in staat het directe en persoonlijke contact met inwoners te onderhouden en maatwerk te leveren. Een grotere gemeente is bestuurskrachtiger, beschikt over meer positie en kan maatschappelijke, ruimtelijke en economische opgaven beter oppakken. Het takenpakket van gemeenten is in de loop van de jaren uitgebreid.