skip to Main Content
Registratie Aanduiding Politieke Groepering

Registratie aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hoeksche Waard heeft gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet op 28 augustus 2018 besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hoeksche Waard. Landelijke partijen hoeven zich niet te registreren.

• Politieke groepering Lokalen Hoeksche Waard onder de aanduiding Lokalen Hoeksche Waard;
• Politieke groepering Gemeentebelangen Cromstrijen onder de aanduiding Cromstrijen ’98 HW;
• Politieke groepering Hoeksche Waardse Senioren Partij on de aanduiding Hoeksche Waardse Senioren Partij – HWSP;
• Politieke groepering Hart Voor Alle Kernen onder de aanduiding Hart Voor Alle Kernen;
• Politieke groepering Onafhankelijke Hoeksche Waard onder de aanduiding ONAFHANKELIJK HOEKSCHE WAARD;
• PHW (Progressief Hoeksche Waard) onder de aanduiding Progressief Hoeksche Waard.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door:
Projectteam verkiezingen
Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
e-mail: verkiezingen@gemhw.nl of telefonisch: 14 078